Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging


1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Spunk’d reclamebureau gesloten
overeenkomsten.
1.2 Offerte Offertes zijn 1 maand geldig tenzij anders is overeengekomen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Eventuele wijzigingen in de prijsopgaven
zullen in een vroeg stadium schriftelijk aan de opdrachtgever worden vermeld.
1.3 Schriftelijke bevestiging Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Spunk’d reclamebureau een aanvang met het
uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere
mondelinge afspraken en bedingen binden Spunk’d reclamebureau eerst nadat deze schriftelijk door Spunk’d
reclamebureau zijn bevestigd.
1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan
anderen dan Spunk’d reclamebureau wenst te verstrekken, dient hij Spunk’d reclamebureau, onder vermelding van
de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt Indien de opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder
aan een ander heeft verstrekt, dient hij Spunk’d reclamebureau, onder vermelding van de naam van de ander,
hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst


2.1 Uitvoeren opdracht Spunk’d reclamebureau zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te
voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Spunk’d reclamebureau de opdrachtgever op de
hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of
wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Spunk’d reclamebureau mogelijk te maken, zulks in het bijzonder
door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers Indien Spunk’d reclamebureau op verzoek van de opdrachtgever een
begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
Desgewenst kan Spunk’d reclamebureau namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
2.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt
overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het
ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Spunk’d reclamebureau, al dan niet in naam van de
opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de
opdrachtgever op verzoek van Spunk’d reclamebureau zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te
bevestigen.
2.5 Termijn van levering Een door Spunk’d reclamebureau opgegeven termijn voor het volbrengen van het
ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Spunk’d
reclamebureau is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de
opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de
ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van
tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan
wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Spunk’d reclamebureau.
2.7 Klachten Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de
opdracht, schriftelijk aan Spunk’d reclamebureau te worden medegedeeld.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten


3.1 Auteursrecht en industriële eigendom Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht
voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht
toe aan Spunk’d reclamebureau. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, dan is uitsluitend Spunk’d reclamebureau daartoe bevoegd.
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het
uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid
van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.3 Naamsvermelding Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Spunk’d reclamebureau te allen tijde gerechtigd
om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Spunk’d reclamebureau
openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.4 Eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Spunk’d reclamebureau tot stand
gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en
andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Spunk’d reclamebureau, ongeacht of deze aan de
opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4: Gebruik en licentie


4.1 Het gebruik Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst
met Spunk’d reclamebureau, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit
betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen
bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat
gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens
bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Spunk’d
reclamebureau bekend te zijn gemaakt.
4.2 Ruimer gebruik De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Spunk’d reclamebureau niet
gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
4.3 Wijzigingen Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke
toestemming van Spunk’d reclamebureau veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen
of te laten aanbrengen.
4.4 Eigen promotie Spunk’d reclamebureau heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de
vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
4.5 Open bestanden Open bestanden worden alleen verstrekt tegen een vergoeding. Pas wanneer de betaling
van de vergoeding is voldaan heeft de opdrachtgever het recht de bestanden te gebruiken.

Artikel 5: Honorarium


5.1 Honorarium en bijkomende kosten Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die
Spunk’d reclamebureau voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
5.2 Honorarium voor meerwerk Indien Spunk’d reclamebureau door het niet tijdig of niet aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing
genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden
gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Spunk’d reclamebureau gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 6: Betaling


6.1 Betalingsverplichting Betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn door Spunk’d reclamebureau nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de
opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Spunk’d
reclamebureau gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder
begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late
betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
6.2 Periodieke betalingen Spunk’d reclamebureau heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te
brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.3 Vervallen licentie Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan
de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de
opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de
gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst


7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient
hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte
werkzaamheden te betalen.
7.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer Indien de overeenkomst door Spunk’d reclamebureau wordt
ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever,
dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot
de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van
Spunk’d reclamebureau redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit
verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
7.3 Schadevergoeding De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste
omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Spunk’d reclamebureau op eigen naam voor de vervulling van de
opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke
de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
7.4 Faillissement of surseance van betaling Zowel Spunk’d reclamebureau als de opdrachtgever hebben het
recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van
de andere partij.
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt
beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te
gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
7.6 Duurovereenkomsten Wanneer de werkzaamheden van Spunk’d reclamebureau bestaan uit het bij herhaling
verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

Artikel 8: Garanties en vrijwaringen


8.1 Auteursrechthebbende Spunk’d reclamebureau garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is
ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp De opdrachtgever vrijwaart Spunk’d reclamebureau of
door Spunk’d reclamebureau bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3 Verstrekte materialen en gegevens De opdrachtgever vrijwaart Spunk’d reclamebureau voor aanspraken met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die
bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid


9.1 Aansprakelijkheid Spunk’d reclamebureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of
oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5
zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft
gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van
een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model,
prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 9.2 Beperking aansprakelijkheid Behoudens in geval
van opzet of grove schuld van Spunk’d reclamebureau, is de aansprakelijkheid van Spunk’d reclamebureau voor
schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad,
beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden honorarium.
9.3 Verval aansprakelijkheid Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat
de opdracht is voltooid.
9.4 Kopieën materialen De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem
verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit
nalaat, kan Spunk’d reclamebureau niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze
kopieën niet was opgetreden.
9.5 Bewaarplicht Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Spunk’d reclamebureau
jegens elkaar een bewaar plicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10: Overige bepalingen


10.1 Overdracht aan derden Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Spunk’d
reclamebureau gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming.
10.2 Vertrouwelijkheid Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de
andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden
betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde
vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
10.3 Nederlands recht Op de overeenkomst tussen Spunk’d reclamebureau en opdrachtgever is het Nederlands
recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Spunk’d reclamebureau en de
opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Spunk’d reclamebureau is gevestigd.

Contact

Veemarktkade 8
5222 AE 's-Hertogenbosch
Nederland
Kvk: 17 17 59 43
Btw: NL001698469B82

Stel een vraag